• slidebg1
    SİZ NEREDEYSENİZ
    ŞEKERBANK ORADA
    7 ayrı lokasyonda yanıbaşınızda
NAKDİ KREDİLER

NAKDİ KREDİLER

 Borçlu Cari Hesap

İşletmelerin kısa süreli nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla, Cari hesap şeklinde serbestçe kullanıp geri ödenebilen, faizi üçer aylık dönemlerde tahsil edilen ve piyasada gerçekleşen faiz oranı değişikliklerine duyarlı kredilerdir.

İşletme ve bilanço   esasına göre defter tutan, kullanacağı kredinin anapara, faiz ve diğer yükümlülüklerini geliri ile orantılı ve uyumlu bir şekilde ödeyebilecek işletmeler kullanabilirler.

Döviz cinsi  : TL / Döviz
Asgari Kredi Teminat Şartları : Asgari bir ortak kefaleti ve/veya (varsa) gruba dahil bir firma kefaleti veya şahıs firmalarında muteber bir kefil + gerekli görülmesi halinde ilave teminat ( gayrimenkul ipoteği, ticari alışverişten doğmuş çek, mevduta blokesi vb) alınabilir.
Kredi Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar:
• Şirket Ana Sözleşmesi ve Tüzük,
• Şirketin onay belgeleri,
• Ortakların kimlik bilgileri,
• Şirket ortakların ikametgahları,
• Şirketin son üç (3) yıla ait mali verileri,
• İmza Sirküleri,
• Risk araştırması.

 

 Taksitli Ticari Kredi

İşletmelerin, nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla belirli bir vadede ve ödeme planı çerçevesinde kullandırılan, ödemeleri esnek veya sabit olarak yapılandırılabilen taksitli bir  kredidir.

Ticari faaliyeti olan tüzel kişiler ve Kamu Kurumları bu krediyi kullanabilirler.  

Kredi Tutarı : İşletmenin mali verilerine göre belirlenebilir.
Maksimum Vade : 60 ay
Ödemesiz süresi: 6 aya kadar olabilir.
Döviz cinsi  : TL/YP
Asgari Kredi Teminatın Şartları :      Asgari bir ortak kefaleti ve/veya (varsa) gruba dahil bir firma kefaleti veya şahıs firmalarında muteber bir kefil + gerekli görülmesi halinde ilave teminat ( gayrimenkul ipoteği, ticari alışverişten doğmuş çek, mevduta blokesi vb) alınacaktır.  

Kredi Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar:
• Şirket Ana Sözleşmesi ve Tüzük,
• Şirket Onay Belgeleri,
• Ortakların kimlik bilgileri,
• Şirket ortaklarının ikametgahları,
• Şirketin son üç (3) yıla ait mali verileri,
• İmza Sirküleri,
• Risk araştırması.

 

  İskonto / İştira Kredisi

Ticari işlemden doğmuş ve henüz vadesi gelmemiş ticari çeklerin nakde çevrilebilmesine imkan veren kredi uygulamasıdır. Kredi, çekin iskonto/iştira işleminin yapıldığı tarihten vade sonuna kadar geçecek süre için çek tutarı üzerinden hesap edilecek faiz, komisyon ve vergiler düşüldükten sonra kalan bakiyenin ödenmesi suretiyle kullandırılır. Ana para riski, vade sonunda çekin tahsili yoluyla sıfırlanır. Kısa vadeli finansman sağlamak isteyen çek portföyü geniş olan , faaliyetleri gereği çek üretimi gerçekleştiren işletmeler / şahıslar söz konusu krediden yararlanabilirler.

Kredi Tutarı:  İşletmenin mali verilerine göre belirlenebilir.
Maksimum Vade :  120 gün.
Döviz cinsi  : TL/YP
Asgari Kredi Teminatın Şartları : Çek gerçek bir ticari alışverişten kaynaklanmalıdır.  İskonto/ İştira edilen çek, temlik cirosu ve teslim yoluyla Bankaya iletilir.  
Kredi Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar:
• Şirket Ana Sözleşmesi ve Tüzük,
• Şirket Onay Belgeleri,
• Ortakların kimlik bilgileri,
• Şirket ortaklarının ikametgahları,
• Şirketin son üç (3) yıla ait mali verileri,
• İmza Sirküleri,
• Risk araştırması.

 

 Profesyonellere Kredi

Bordrolu olmayan; serbest meslek faaliyetinde bulunan (doktor, eczacı, veteriner, diş hekimi, avukat, mali müşavir, noter, mimar, mühendis) sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan işleri, işverene tabi olmaksızın, şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapan, “serbest meslek kazanç defteri’’ tutan kazanç sahiplerine yönelik, mesleki faaliyetlerini geliştirmek, mevcut işlerinin/işyerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla nakit olarak kullandırılan kredi ürünüdür.

Kredi Tutarı:  Mali verilere göre belirlenir.
Maksimum Vade :  60 ay
Döviz cinsi  : TL Asgari Kredi Teminatın Şartları : 1 kefil + gerekli görüldüğünde ek teminat alınır.
Kredi Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar:
• Muhasebe defteri, gelir/ gider kaydı vb,
• Kimlik bilgileri,
• Krediyi kullanan kişinin ikametgahı,
• Muhasebeciden yıllık kazancını belirten yazı ile ödediği tahakkuk fişi,
• İmza Sirküleri,
• Vergi levhası, varsa unvan belirten belge,
• Risk araştırması.

 

  Ticari Taşıt Kredisi

Ticari Müşteri Segmentinde yer alan Bankamız müşterilerinin sıfır km. veya ikinci el taşıt alımlarının finansmanına yönelik olarak kullandırılan nakit kredi türüdür.

Kredi Tutarı:
• Sıfır km. hafif ticari taşıtlar ve ticari amaçla alınan binek araçlar
• Proforma faturanın %75’i
• Sıfır km. ağır ticari taşıtlar - Proforma faturanın %60’ı
• İkinci el hafif ticari taşıtlar ve ticari amaçla alınan ikinci el binek araçlar için Kasko değerinin %60’ına kadar kredilendirme yapılabilir.

Maksimum Vade :   Sıfır km. ticari taşıtlar ile 5 yaşına kadar olan ikinci el ticari taşıtların finansmanı için kullandırılacak kredilerde maksimum vade 60 aydır.
Döviz cinsi  : TL/ Döviz
Asgari Kredi Teminatın Şartları :  Asgari bir ortak kefaleti ve/veya (varsa) gruba dahil bir firma kefaleti veya şahıs firmalarında muteber bir kefil + Araç rehni.  
Kredi Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar:
• Şirket Ana Sözleşmesi ve Tüzük,
• Şirket Onay Belgeleri,
• Ortakların kimlik bilgileri,
• Şirket ortaklarının ikametgahı,
• Şirketin son üç (3) yıla ait mali verileri,
• İmza Sirküleri,
• Risk araştırması.

 

 Ticari Kredili Mevduat Hesabı

Ticari faaliyet gösteren tüzel kişilerin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, hesapta bakiye bulunmasa bile, tanımlanan limit çerçevesinde, vadesiz mevduat hesabını kredili hesaba dönüştürmeye imkan tanıyan kredi türüdür. Yeterli kredibilite ve ödeme gücüne sahip, Bankamızda açık ticari vadesiz mevduat hesabı olan ticari nitelikteki tüzel kişi müşterilere KMH ürünü tahsis edilebilir.

Kredi Tutarı:  Mali yapı ile orantılı olarak maksimum 250.000 TL
Döviz cinsi  : TL
Asgari Kredi Teminatın Şartları : Kefilsiz kullandırılabilmekle birlikte, skor notuna göre 1 kefil talep edilebilmektedir.
Kredi Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar:
• Şirket Ana Sözleşmesi ve Tüzük,
• Şirket Onay Belgeleri,
• Ortakların kimlik bilgileri,
• Şirket ortaklarının ikametgahları,
• Şirketin son üç (3) yıla ait mali verileri,
• İmza Sirküleri.